กิจกรรม

Words Change the World

“ คำพูดเปลี่ยนโลก ”

จากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวิกฤต CLIMATE CHANGE ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบโลกและพวกเราทุกคน เราจะไม่สนใจ และส่งต่อปัญหา Climate Change ให้แก่คนรุ่นหลังจริงหรือ?

ถึงเวลาแล้ว...ที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง คนไทยจะเริ่มต้นรับมือ วิกฤต Climate Change และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร ทำอย่างไร เราถึงจะรับมือ ป้องกัน และบรรเทาวิกฤต Climate Change เพื่อส่งต่อความสวยงามของธรรมชาติให้ คนรุ่นหลัง โลกในอนาคตจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครรู้ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้หนึ่ง แต่ขึ้น อยู่กับพวกเราทุกคน คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เริ่มต้นจาก “ ตัวเรา ” เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยหรือความเคยชินในการทำสิ่ง ต่าง ๆ ที่มีส่วนทำลายโลก คุณเท่านั้นที่จะเปลี่ยนและส่งต่อ เริ่มจากตัวเอง 1 เสียง ขยาย เป็น 2 และ 3 เสียง จนเป็นล้านเสียง เพียงเท่านี้...เราก็สามารถช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของ โลกให้กลับมาสวยงามดังเดิม

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญร่วมประกวดแคมเปญ
Climate Change : Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ด้วยการคิดคำ เรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย พร้อมอธิบายที่มาของคำเรียกชื่อ ที่ต้องสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรางวัล แบ่งเป็น

รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท 10 รางวัล
รางวัลชมเชย : ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 7 รางวัล

มูลค่ารางวัลรวมทั้งหมด 1,670,000 บาท

โดยคณะกรรมการจะคัดเลือก 20 ผลงานที่ดีที่สุด และเปิดให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบ พร้อมจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของผลงานทั้ง 20 คน คะแนนจากการโหวตและการสัมภาษณ์เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 11 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2563
กำหนดการ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานในกิจกรรม ต้องมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่สมัคร
ข้อตกลงและเงื่อนไข

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถหาคำตอบเบื้องต้นได้ที่
คำถามที่พบบ่อย

สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์
หรือส่งผลงานผ่านทางไปรษณีย์ มาที่ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ตู้ ปณ.86 ปณศ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400
จำนวนผู้ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

รอบคัดเลือก

รอบชิงชนะเลิศ

มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด / อธิบายตามโจทย์อย่างชัดเจน ถูกต้อง / มีความงดงามของภาษา มีความหมายน่าจดจำ และทันสมัย
มีความคิดสร้างสรรค์ / องค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ความเรียบร้อย การสะกดคำ ฯลฯ

หมายเหตุ : คะแนนในรอบคัดเลือกจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

การคิดคำเรียกชื่อ

สามารถเขียนออกมาในรูปแบบ ดังนี้

01
คำ หมายถึง หน่วยของภาษา ที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วย พยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่าปกติ แล้วในแต่ละคำ จะมีรากศัพท์ของคำ แสดงถึงความหมายและที่มาของคำ นั้น โดยการนำคำหลายคำมาประกอบ กัน จะทำให้เกิดวลีหรือประโยคซึ่งใช้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป
02 วลี กลุ่มคำ หรือประโยค

คือคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกัน ทำให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้น มีความหมายมาจากคำเดิม ที่นำมารวมกันแต่ไม่สมบูรณ์เหมือนประโยค วลีส่วนใหญ่มีคำกลางที่สำคัญหนึ่งคำที่เป็นตัวบ่งบอกถึงประเภทของวลี คำนั้นเรียกว่าเป็น คำหลักของวลี ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ วลีตามคำหลักของวลี ประโยค หมายถึง หน่วยหนึ่งของภาษาที่มีความสมบูรณ์โดยเป็นการแทนความหมายของสภาพ จะประกอบด้วยสองส่วนเป็นอย่างน้อย คือภาคประธานและภาคแสดง โดยมากจะยึด หลักที่ว่าประโยคสมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยกริยาแท้อย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น ฝนตกหนัก ฉันไปทำงาน เป็นต้น

กรรมการคัดเลือกผลงาน

ประกอบด้วยคณะกรรมการ

1
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเขียน
2
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม
3
นักเขียนผู้ได้รับรางวัลงานเขียน
4
ผู้แทนโครงการฯ
5
ผู้แทนโครงการฯ

สมัครและส่งผลงานทางไปรษณีย์

จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์